e-mail címünk: info@numedical.hu

telefon: +36308828024

Kövessen Minket

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(„Tájékoztató”)

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse NU-Medical Kft. (székhelye: 1121 Budapest, Tállya utca 26. A. ép. 4., Cégjegyzékszáma: 01-09-192200) a továbbiakban: „NU-Medical”.vagy „Adatkezelő” által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a NU-Medical adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a NU-Medical, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a NU-Medical különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.numedical.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
I. Fogalmak
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
II. Alapelvek
A NU-Medical, mint adatkezelő az Infotv. valamint a GDPR rendelkezéseivel összhangban vállalja, hogy
A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve);
A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség” elve);
A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság” elve);
Gondoskodik arról, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság” elve);
A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság” elve);
A személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személye adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg” elve).
III. ADATKEZELŐ ADATAI:

Az Adatkezelő neve: NU-Medical Kft.
Az Adatkezelő székhelye: 1121 Budapest, Tállya utca 26. A. ép. 4.,
Cégjegyzékszáma: 01-09-192200

IV. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN

A HONLAP SZERVER NAPLÓZÁSA

A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét a szolgáltatások működésének biztosítása céljából. Ennek során az alábbi adatok kezelésére kerül sor: IP cím, eszköz és böngésző adatok, amelyek önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a Felhasználó.

Igénybevett adatfeldolgozók:

Név: Advertisz Reklám Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-205211)
Elérhetőség: 1032 Budapest, Bécsi út 165., telefon: +36209342535
Adatfeldolgozói Feladat: online tárhely biztosítása, webshop technikai feltételeinek biztosítása

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, és a külső szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (például IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Klikkmarketing Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-768763) végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére az alábbi elérhetőségen: 1135 Budapest, Szent László út 45., tel.: 0618782117.

A HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Felhasználó egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek például online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát a Felhasználók számára.

A Szolgáltató sütiket a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása és az adatvesztés megakadályozása céljából használ.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék Honlapunkat, használják annak funkciót, pl. többek között a Felhasználó által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a Honlapunk használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a Szolgáltató számára, hogy megjegyezhesse a Felhasználó Honlappal kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat, mint például felhasználónév, nyelv, régió, amelyben a Felhasználó tartózkodik. Ezek segítségével tudja a Szolgáltató leginkább a Felhasználók igényeihez igazítani a Honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Külső szolgáltatók cookie kezelése a Honlapon:

A Honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket:

Név: Advertisz Reklám Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-205211)
Elérhetőség: 1032 Budapest, Bécsi út 165., telefon: +36209342535

Sütik engedélyezése vagy tiltása

A sütik kezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon található „Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem..

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Felhasználóink nem lesznek képesek Honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari- A sütikről továbbá az alábbi címen tájékozódhat: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem, jelezze a jelen Tájékoztató IV. pontjában foglalt elérhetőségeken.

V. Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Amennyiben a Webshop használata vagy a https://rezgyongy.hu történő vásárlás során a Vásárlónak kérdése, problémája van, egyéb célból kapcsolatfelvételt kezdeményez a Szolgáltatóval, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken, illetve a „Kapcsolat” menüponton keresztül kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

1. Adatkezelés Célja: Vásárlók tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban, kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

2. Adatkezelés Jogalapja: Érintett hozzájárulása
3. Kezelt Adatok Köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok
4. Adatkezelés Időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a III. pontban foglalt elérhetőségeken.

VI. Adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás során

A hírlevélre a Honlapon keresztül lehet regisztrálni. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A hírelvélről történő leiratkozás lehetősége a NU-Medical által küldött hírlevél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségen történő kéréssel. A hírlevélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzátartozó adatok mindegyike a levelezési listáról.

1. Adatkezelés Célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések
2. Adatkezelés Jogalapja: Érintett hozzájárulása
3. Kezelt Adatok Köre: e-mail cím, dátum, időpont és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás
4. Adatkezelés Időtartama: Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a III. és IV. pontban foglalt elérhetőségeken, illetve a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

4. Igénybevett adatfeldolgozók

A Szolgáltató a hírlevelek kiküldéséhez az Advertisz Reklám Kft. nevű szolgáltatót használja. A szolgáltatásról és adatkezeléséről bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: www.advertisz.hu

Név: Advertisz Reklám Kft.
Elérhetőség: 1032 Budapest, Bécsi út 165., telefon: +36209342535
Adatfeldolgozói Feladat: hírlevelek kiküldése

VII. PANASZKEZELÉS
Amennyiben az Érintettnek a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak:

a.i.1. Adatkezelés Célja: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
a.i.2. Adatkezelés Jogalapja: Fogytv. 17/A. § (7) bekezdése
a.i.3. Kezelt Adatok Köre: név, cím, e-mail cím, a bejelentés időpontja, a kifogásolt szolgáltatás leírása
a.i.4. Adatkezelés Időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében: 5 év

VIII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Az Adatlapon szereplő „Hozzájáruló Nyilatkozat Személyes Adatok Kezeléséhez” című dokumentumban foglalt nyilatkozat és az annak alapján történő adatkezelés az Infotv., valamint a GDPR, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá az azzal összefüggő részletes szabályokat tartalmazó 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban áll.

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. Az adatkezelés vonatkozásában a magánszemélyek a következő jogokkal rendelkeznek:
(i) a rávonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni; [folyamatban lévő adatkezelés esetén az érintett hozzáférést kaphat az adatkezelés céljáról, személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, a tárolás tervezett időtartamáról, helyesbítésről, törlésről, kezelés korlátozásáról, panasz benyújtásának jogáról, adatok forrásáról, automatizált döntéshozatal tényéről, adattovábbítás esetén annak garanciáiról. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.]
(ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; [kérés alapján a NU-Medical köteles kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészíteni a hiányos személyes adatokat.]
(iii) a személyes adatai törlését kérni; [„az elfeledtetéshez való jog”, késedelem nélkül köteles törölni az adatkezelő az érintett adatait, ha a) azokra már nincs szükség b) visszavonja az érintett a hozzájárulást és nincs más jogalapja c) tiltakozik az érintett az adatkezelés ellen d) jogellenes adatkezelés e) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
(iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; [kérheti az érintett, ha a) vitatott az adatkezelés pontosága, b) jogellenes az adatkezelés, de ellenzi az adatok törlését, c) az érintett számára szükségesek az adatok bár az adatkezelőnek nincs szüksége rá, d) adatkezelés elleni tiltakozás esetén, amig az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget képeznek az érintett jogos indokaival szemben. Ilyen esetekben a NU-Medical az adatokat kizárólag a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatja fel.
(v) adathordozhatóság biztosítását kérni; [A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezik az adatkezelő, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik entitásnak továbbítsák anélkül, hogy ebben az adatkezelő meggátolná őket.]
(vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);
(vii) tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

Az Adatszolgáltató a jogai gyakorlása érdekében az info@numedical.hu email címre küldött levelében, vagy írásban a NU-Medical fenti postacímére küldött postai küldemény útján fordulhat az adatkezelőhöz.

A NU-Medical a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül (minden esetben a kérelem beérkezésének napjával megegyező dátumú napon; amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon) tájékoztatja az Adatszolgáltatót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a NU-Medical a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót.
Ha az Adatszolgáltató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Adatszolgáltató azt másként kéri. Az Adatszolgáltató részére a kért információkat és a tájékoztatást, valamint intézkedést elsősorban díjmentesen kell biztosítani.
Ha a NU-Medical-nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A NU-Medical minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatszolgáltató kérésére a NU-Medical tájékoztatja e címzettekről.
Ha a NU-Medical nem tesz intézkedéseket az Adatszolgáltató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Adatszolgáltató panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az Adatszolgáltató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a NU-Medical., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre vagy észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a Kérelem alapján történő intézkedést. A Kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a NU-Medical-t terheli.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Adatszolgáltatóhoz rendelhető. A NU-Medical az általa kezelt más adatoktól elkülönítetten tartja nyilván az Adatszolgáltató személyes adatait.
Az Adatszolgáltató személyes adatait a IV. fejezetben az adatkezelésre és feldolgozásra megnevezett személyek kizárólag egymásnak jogosultak továbbítani. Az Adatszolgáltató személyes adatainak további személyek számára történő hozzáférhetővé tétele kifejezetten tilos, kivéve, ha az Adatszolgáltató a kiszolgáltatható adatkört és a címzettet pontosan megjelölve ehhez előzetesen írásban hozzájárult.

Az Adatszolgáltató kizárólag a saját személyes adatai továbbításához járulhat hozzá.

Cselekvőképességükben korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek esetében a törvényes képviselő nyilatkozata szükséges.

Az adattovábbításhoz való hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása esetén további adattovábbítás nem lehetséges.

Nem szükséges hozzájárulás olyan adattovábbításhoz, amelyre törvény kifejezett felhatalmazást ad az adatkör és az adatkezelési cél pontos megjelölésével, valamint a hatóságok egyedi adatkéréseinek teljesítéséhez sem, amennyiben az adatkérésben pontosan megjelölik azt a jogszabályhelyet, amely alapján az adatkérő jogosult a személyes adatok megismerésére.

Amennyiben az Adatszolgáltató a NU-Medical meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a NU-Medical köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Adatszolgáltató választása szerint – az Adatszolgáltató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatszolgáltató továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

“Az arc jövője”